Ga naar content

Disclaimer voor www.dutchdredging.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dutchdredging.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Baggerbedrijf De Boer B.V. (Kamer van Koophandel 23059422) en de aan haar gelieerde ondernemingen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Baggerbedrijf De Boer B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het (intellectueel) eigendom berust bij Baggerbedrijf De Boer B.V. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Baggerbedrijf de Boer B.V. en is daarom niet toegestaan.

Geen garantie op juistheid

Voor de informatie die op onze website staat geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Baggerbedrijf De Boer B.V. ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina. De informatie op deze website wordt  aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.