Ga naar content

QHSE, MVO en CO₂

QHSE staat voor het Kwaliteits-, Gezondheids-, Veiligheids- en Milieumanagementsysteem. Het QHSE-systeem van Baggerbedrijf de Boer B.V. - Dutch Dredging B.V. is gestructureerd en gebaseerd op de geldende ISO 9001, ISO 14001 (incl. de CO₂ Prestatieladder) en VCA ** standaarden.

Baggerbedrijf de Boer B.V. - Dutch Dredging B.V. beschikt over meerdere bedrijfscertificaten waarmee wij kunnen aantonen dat wij voldoen aan nationale en internationale normen voor het waarborgen van kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu binnen ons werkterrein.

Dit is de internationale norm die eisen stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem (KAM). Organisaties gebruiken de norm om aan te tonen dat ze consistent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de eisen van klanten en regelgeving.

Deze certificering staat voor specificatie van eisen voor een milieumanagementsysteem om een ​​organisatie in staat te stellen beleid en doelstellingen te ontwikkelen en te implementeren die rekening houden met wettelijke eisen en andere eisen die de organisatie onderschrijft, en informatie over belangrijke milieuaspecten. Het is van toepassing op die milieuaspecten die de organisatie identificeert als degene die ze kan beheersen en die ze kan beïnvloeden.

Dit is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers en is bedoeld om uw bedrijf met een groter veiligheidsbewustzijn te laten opereren en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is de VCA echter veel meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma voor het testen en certificeren van VGM-beheersystemen van servicebedrijven. Opdrachtgevers stellen VCA-certificering als een verplichte eis.

De CO₂-bewustzijnscertificaat, niveau 3. De CO₂-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan inkoop te stimuleren om bewust te zijn van hun CO₂-uitstoot in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie.

Door op de linkjes hierboven te klikken kunt u de certificaten downloaden of inlezen.

MVO - CO₂

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), is het nieuwe “modewoord” dat steeds vaker voorbij komt. Aanbesteders willen “duurzaam inkopen”.  Opdrachtgevers vragen daarom steeds vaker om een CO₂-certificaat. Hiermee tonen we aan dat we milieuvriendelijk te werk gaan. Hoewel de zorg voor het milieu vanzelfsprekend is, in onze ogen, hebben we een certificaat behaald op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder waarmee we het ook daadwerkelijk aantonen.

Het hele MVO verhaal is een afspiegeling van wat je ziet in de samenleving. Wij vinden het niet meer dan normaal – wat ook blijkt uit onze duurzaamheidsvisie – dat je zorgvuldig omgaat met je mensen en de omgeving en zo weinig mogelijk brandstof gebruikt.  Nu worden de krachten echter gebundeld, samen heb je daar natuurlijk veel meer invloed op.

Begin 2012 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. haar CO₂-certificaat op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder behaald.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Als bedrijf zijn wij in het bezit van een CO2-bewust Certificaat niveau 3. Eind 2021 willen we gecertificeerd zijn op niveau 5 van de ladder. Hiervoor zijn we nu druk bezig om ketenanalyses uit te voeren en vanuit hier ook aanvullende doelstellingen te formuleren en een reductie initiatief op te zetten binnen de keten.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Het brandstof verbruik en de CO2 uitstoot worden volledig inzichtelijk gemaakt. Binnen het bedrijf wordt (verder) gezocht naar mogelijkheden met uitstoot de reduceren.

Een hoogtepunt op het gebied van duurzaamheid is de bouw en ingebruikname van onze ploegboot “Peter” in 2018 . Ons bedrijf is nu trotse bezitter van ’s werelds groenste en schoonste ploegboot!


Bekijk de video van ’s werelds groenste en schoonste ploegboot Peter

Introductie video ploegboot Peter

De CO₂-Prestatieladder maakt gebruik van vier invalshoeken om de ladder gestalte te geven, namelijk:

Baggerbedrijf De Boer stelt elk semester een aantal documenten op die inzicht geven aan de invulling van deze invalshoeken. Op onze website kunt u meer lezen over wat Baggerbedrijf De Boer doet om aan de desbetreffende invalshoek invulling te geven en kunt u de documenten over dit onderwerp zien en inlezen.

Tot 2021 heeft Baggerbedrijf de Boer Holding een doelstelling nagestreefd om de efficiëntie van haar vloot per draaiuur met 5% te verbeteren ten opzichte van 2011. De behaalde efficiëntie ten opzichte van 2011 is begin 2021 vastgesteld op 29,7 procent! Het laatste jaar is natuurlijk vertekend omdat we middenin de Coronapandemie zaten en verschillende zeegaande hoppers minder hebben gewerkt dan anders. Maar door de jaren heen valt goed te zien dat de trend immer dalend is. We weten dat door de omvang van de vloot de inzet van de zeegaande hoppers een grote invloed hebben op de footprint en de gemiddelde uitstoot van de schepen. Om een wat preciezer beeld te krijgen, zijn vanaf 2017 de netto werkuren van de hoppers ook bijgehouden. Hieruit bleek een verbetering in efficiëntie van 8,7%.

Begin 2021 heeft Baggerbedrijf de Boer een nieuwe doelstelling op papier gezet om haar Scope-1 uitstoot (gasolie schepen) met 40% te reduceren. Hierbij gaan we mee met de IMO doelstelling die op dit gebied zijn opgesteld. De doelstelling van het bedrijf loopt parallel met die van de IMO, namelijk dat we tegen 2030 een vermindering van 40% willen bereiken van onze CO2-uitstoot door onze vloot >500 GT.

Niet alleen is het belangrijk dat we met elkaar bewuster worden van onze CO₂-uitstoot, bovenal leven er vaak juist uitstekende ideeën waarmee we nuttig aan de gang kunnen.

Voor dit doel is er een mailadres geopend: co2reductie@dutchdredging.nl.  Hierop kunnen alle vragen gesteld en, vooral, tips gegeven worden.

EMVI-BPKV

EMVI staat voor economisch meest voordelige inschrijving, het is een methode die bij de gunning van aanbestedingen wordt toegepast. Bij een EMVI-aanbesteding wordt er niet alleen naar de prijs gekeken maar wordt er eveneens veel waarde gehecht aan kwalitatieve criteria.

Lees hier meer over...

Certificaat CO2 prestatieladder

Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. is sinds januari 2012 gecertificeerd op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder. Voordat Baggerbedrijf de Boer is gecertificeerd is eerst de footprint van het basisjaar geïnventariseerd. Hiervan is een rapportage opgesteld en hebben we een verklaring gekregen betreffende toetsing emissie inventarisatie op volledigheid conform NEN-ISO 14064-1 §7.3.1 “GHG Report Content”.

Lees hier meer over...