Ga naar content

Privacy Statement Online

In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. en de daaraan verbonden vennootschappen (hierna te noemen ‘BDB’ of ‘wij’) persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt.

U deelt bepaalde persoonsgegevens met BDB ten behoeve van onze bedrijfsvoering. Deze gegevens vertellen iets over u of zijn met u als persoon in verband te brengen. Welke persoonsgegevens BDB van u verwerkt, hangt af van de relatie die BDB met u heeft.

BDB houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieruit vloeit voort dat BDB onder andere waarborgt dat:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant is;
 • wij uitsluitend gegevens verwerken voor gerechtvaardigde doeleinden en niet meer of langer dan noodzakelijk;
 • wij toezien op de juistheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Hiervoor worden technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. BDB kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer)
 • Persoonsgegevens (geboortedatum en geslacht)
 • Nationaliteit en geboorteplaats
 • BSN-nummer en of identificatiebewijsnummer
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Bewakingsbeelden gemaakt bij een locatie van BDB

Doel van de verwerking en grondslagen

BDB gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen en op basis van een rechtmatige grondslag. In het onderstaande overzicht ziet u welke doelen BDB heeft bij het verwerken van persoonsgegevens en op welke grondslag:

Doelen

Grondslag AVG

Uitvoering van overeenkomsten met klanten

Artikel 6 lid 1 onder b AVG – uitvoering van de overeenkomst

Uitvoering van overeenkomsten met leveranciers

Artikel 6 lid 1 onder b AVG – uitvoering van de overeenkomst

Uitvoering van overeenkomsten met medewerkers

Artikel 6 lid 1 onder b AVG – uitvoering van de overeenkomst

Marketingactiviteiten

Artikel 6 lid 1 onder a AVG – toestemming betrokkene; of

Artikel 6 lid 1 onder f AVG – gerechtvaardigd belang

Verrichten van wervingsactiviteiten

Artikel 6 lid 1 onder a AVG – toestemming betrokkene

Het voldoen aan een wettelijke verplichting van BDB

Artikel 6 lid 1 onder c AVG – voldoen aan wettelijke verplichtingen

Een specifiek doel waarvoor persoonsgegevens met toestemming worden verwerkt

Artikel 6 lid 1 onder a AVG – toestemming betrokkene

Delen van de persoonsgegevens

Wij bewaren onze gegevens op servers binnen de Europese Unie, tenzij expliciet anders aangegeven. BDB deelt uw persoonsgegevens op geen enkele manier met derden, met uitzondering van gegevensverwerkers die door BDB zijn ingeschakeld en waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten, behalve wanneer:

 • u BDB hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • BDB daarop grond van de wet, gerechtelijk bevel of bevel van een bevoegde toezichthoudende autoriteit, toe verplicht is;
 • BDB of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt.

Wanneer BDB in het kader van de bedrijfsvoering gegevens deelt buiten de EU dan waarborgt BDB een passend beveiligingsniveau en treffen wij passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

BDB bewaart uw persoonsgegevens hoe dan ook niet langer dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In ons Privacybeleid hebben wij concrete termijnen vastgesteld voor het wissen van gegevens. Zo dragen wij zorg voor het naleven van de juiste bewaartermijnen.

Beveiliging van de persoonsgegevens

BDB zal er steeds voor zorgen dat passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen worden om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, schade, aanpassing, onbedoelde bekendmaking en andere ongewenste handelingen. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden ter bescherming van persoonsgegevens, welke zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Uw rechten

U beschikt als ‘betrokkene’ over een aantal rechten. Zo kunt u altijd informatie vragen over de persoonsgegevens die BDB van u verwerkt. Dit doen we nadat we nadat voldoende duidelijk is wie u bent en dat u ook de daadwerkelijk persoon bent die u zegt te zijn.

U heeft naast het recht op informatie noch een aantal andere rechten. Hieronder leest u welke rechten dit zijn:

 • Recht op inzage
 • Recht op correctie of verwijdering van persoonsgegevens
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht om te verzoeken om gegevens over te dragen.

Wij reageren binnen 4 weken op alle verzoeken. Bij complexe verzoeken kan deze termijn met 8 weken worden verlengd. Onderaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen.

U heeft tot slot het recht om bij de bevoegde privacy autoriteit een klacht in te dienen die verband houdt met onze verwerking van uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens kunt u bereiken via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Links naar sites van derde

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Websites van derden kunnen informatie over u bijhouden. Eventuele persoonsgegevens die u op de pagina’s van derden verstrekt, zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van die websites. Wij raden u aan om het privacy- en beveiligingsbeleid te bestuderen, voordat u persoonsgegevens aan hen verstrekt.

Cookies

BDB gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij onze website ermee optimaliseren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. U kunt het gebruik van cookies uiteraard weigeren door de betreffende instellingen van uw browser aan te passen/hierop af te stemmen.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via: e-mail op privacyofficer@dutchdredging.nl of per post naar Baggerbedrijf De Boer B.V., Dr. Langeveldplein 11, 3361 HE Sliedrecht.

Wijziging privacyverklaring

BDB behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de laatste versie van de privacyverklaring aantreft. Wij raden u aan om onze website regelmatig te raadplegen.