Ga naar content

Exploitatie Baggerdepot Hollandsch Diep en Put Cromstrijen

Locatie Moerdijk, Nederland
Opdrachtgever Rijkswaterstaat
Periode Sinds 2014
Ingezet materieel Alouette
Averano
DD512 and DD517
Hugo
Hydrograaf
Pierette
The Boss
Baggervolume Het depot kan 10 miljoen m3 baggerspecie herbergen

Over dit project

Rijkswaterstaat heeft in de afgelopen jaren veel gedaan om de kwaliteit van het water in onze rivieren, kanalen en meren te verbeteren. Dit is onder andere gebeurd door het baggeren van de waterbodem.

Bij dit baggeren komt in veel gevallen sterk verontreinigd baggerslib naar boven. Deze verontreinigde bagger kan niet in zee worden gestort (bijvoorbeeld voor zandsuppleties) of over het land worden uitgespreid.

  • Opslag van baggerspecie

In Nederland hebben we op een aantal locaties de mogelijkheid om dit verontreinigd baggerslib veilig op te slaan. Hiervoor zijn een aantal (tijdelijke) baggerspeciedepots gebouwd door het Rijk. Op dit moment beheert Rijkswaterstaat 5 depots: de Slufter op de Maasvlakte, IJsseloog in het Ketelmeer, het Averijhavendepot aan het Noordzeekanaal, het baggerspeciedepot Hollandsch Diep en Put Cromstrijen. De depotbeheerder heeft in een aantal gevallen de exploitatie uitbesteed aan een marktpartij. Deze aannemer zorgt voor de juiste ontvangst, inbreng en berging van het vervuilde baggerslib in het depot.

  • Baggerspeciedepot Hollandsch Diep

Depot Hollandsch Diep is een kunstmatig eiland in het Hollandsch Diep in de monding van de Rijn en Maas. Het heeft een opslagcapaciteit van 10 miljoen m3 en is sinds 2008 in gebruik. De oppervlakte van het depot is 63 ha.

  • Baggerdepot Put Cromstrijen

Depot Put Cromstrijen is een voormalige zandwinput en ligt aan de noordoever van het Hollandsch Diep, ten zuiden van Numansdorp. Het depot ligt onder de waterspiegel en wordt gebruikt om matig verontreinigd slib met een laag zandpercentage te storten. De oppervlakte van het depot is 158 ha en het kan 10 miljoen m3 baggerspecie herbergen.

(Bron: Website Rijkswaterstaat.nl )


 

Het digitale projectkantoor

Exploitatie van de Baggerspeciedepots Hollandsch Diep en optioneel Put Cromstrijen. Beide depots worden geëxploiteerd door de aannemerscombinatie Baggerbedrijf De Boer BV en Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp BV.

  • Registreren

Voor toegang tot het digitale kantoor (aanmelding baggerspecie en/of vragen/opmerkingen) dient u zich hier te registreren.

  • Inloggen

Heeft u zich al geregistreerd? Dan kunt u inloggen via deze link. U komt dan in het digitale kantoor. Uw inloggegevens vergeten? Stel een nieuw wachtwoord in.

Op deze website bestaat de mogelijkheid om, afhankelijk van je rechten, informatie te lezen, te wijzigen, te downloaden en tevens toe te voegen (uploaden). Dit digitaal kantoor is met name bedoeld voor het projectteam van de aannemerscombinatie en het projectteam van Rijkswaterstaat, handhavers van de bevoegde gezagen van de Provincie Noord-Brabant, Zuid-Holland, gemeente Moerdijk en de ontdoeners van baggerspecie.

Op deze site kunnen ontdoeners van baggerspecie tevens de vooraanmelding evenals de definitieve aanmelding van baggerspecie doen. Hiervoor dient u zich eerst te registreren; waarna u toegang krijgt tot de aanmeldingsprocedure (startpagina). U wordt vervolgens via de email op de hoogte gehouden van uw vooraanmelding en/of acceptatie of afwijzing.

  • Contactinformatie

Voor vragen over het baggerdepot kunt u terecht bij onze operator Harry Blokland 06 5734 7356 (hblokland@dutchdredging.nl) of bij de depotmanager Steven Liebregts 06 5073 6528 (steven.liebregts@arcadis.com)

Voor vragen/ opmerkingen over de slibbergingsverzoeken kunt u terecht bij Pieter Hoefsloot - 06 2706 0100 (of Paul Sandhövel - 06 2469 9621). Gelieve geen antwoord te geven op e-mailnotificaties maar gebruik te maken van de chatbox op onze website.

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met het Baggerbedrijf de Boer (tijdens kantooruren: 0184 - 41 19 99 of buiten kantooruren 0184 700 274 of email naar info@dutchdredging.nl).


 

Foto's van het project

Filmopnames Wild Port of Europe

Wild Port of Europe – De Nieuwe Wildernis 2.0 wordt een gedramatiseerde documentaire over de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur in het grootste en drukste transport- en industriegebied van Europa: de havens en industrie in Port of Rotterdam en Port of Moerdijk. Op de snijlijn tussen ogenschijnlijke tegenpolen – industrie en natuur – evolueert de klassieke circle of life hier tot de ‘Re-cycle’ of life. Deze ontwikkeling wordt in beeld gebracht vanuit het perspectief van de dieren die in dit gebied leven. De film is een co-productie van EMS FILMS en Veldkijker en komt in Oktober 2022 in de bioscoop. Klik op de link om naar de website te gaan: Wild Port of Europe 

Cameraman Max van Gils mocht bij hoge uitzondering met een bijzondere toestemming van Rijkswaterstaat op het baggerdepot Hollands Diep overnachten om er opnames te maken voor Wild Port of Europe. Het leverde unieke natuurbeelden op, met haven- en industriegebied Moerdijk als decor. Klik om de link om zijn opname te bekijken: Filmopnames op het Baggerdepot


 

De gele luzernevlinder is ook te vinden op het baggerdepot

Natuurgebied Sassenplaat

De Sassenplaat is een onbewoond eiland in het Hollandsch Diep ter hoogte van Haven- en industriegebied Moerdijk in de gemeente Moerdijk en in gebruik als natuurgebied dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer.

Oorspronkelijk was dit een slikplaat die tot 1970 in gebruik was als biezengors, waar mattenbies werd geteeld ten behoeve van de biezenvlechterij.

Door baggerwerkzaamheden in het Hollandsch Diep werd het gebied in 1970 en 1971 gedeeltelijk ontgrond ten behoeve van de aanleg van een vaargeul. Het zand dat hierbij vrijkwam is door Rijkswaterstaat gebruikt om de Sassenplaat op te hogen en in te richten als natuurgebied. Een ander deel ligt onder water. Op het niet-ondergedoken deel heeft zich een wilgenstruweel ontwikkeld en op de kaden groeien adventief planten.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hadden echter grote behoefte aan een nieuwe opslagplaats voor vervuild slib. Direct ten westen van de bestaande Sassenplaat is daarom een baggerspeciedepot in het oostelijke gedeelte van het Hollandsch Diep aangelegd. De totale lengte van de locatie bedraagt nu circa 1.900 meter en de breedte varieert van circa 390 tot 520 meter. De totale oppervlakte van het gebied is circa 95 hectare en is onder te verdelen in het voorzieningenterrein (17 hectare), het depot (63 hectare) en het natuurgebied (15 hectare). Op het diepste punt is het depot zo’n 45 meter diep en heeft een opslagcapaciteit 10,2 miljoen m³. Het depot is begin 2008 in gebruik genomen.

Het nieuwe depot ziet eruit als een grote ovale put met een dijk er omheen. Het slib wordt verborgen onder het water opgeslagen. Na circa achttien jaar zal het depot naar verwachting vol zijn en kan de opslagplaats worden afgedekt met een laag grond en de natuur de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Om het depot goed in de omgeving in te passen, is er al bij de bouw een natuurvriendelijke oever aangelegd. Vanwege de ligging bij het industrieterrein Moerdijk is er nauwelijks extra verstoring voor de natuur en de recreatie.

Broedvogels zijn: snor, blauwborst, bruine kiekendief, ransuil en diverse eenden- en pleviersoorten. Pleistervogels zijn de kolgans, grauwe gans, wintertaling, krakeend, slobeend, lepelaar en aalscholver.

Bron: Wikipedia

Hier is het natuurgebied goed te zien


 

Foto's natuurgebied Sassenplaat