Ga naar content

Door participatie willen we aantonen dat we investeren in samenwerking, het delen van eigen kennis en het daar waar mogelijk gebruikmaken van kennis die elders is ontwikkeld. Zodoende willen we de impact die we maken op het milieu continu verbeteren.

Document Participatie geeft een lijst weer met daarop de initiatieven waaraan Baggerbedrijf De Boer Holding B.V. meedoet.

Naast de inventarisatie en opsomming van initiatieven, waarin Baggerbedrijf De Boer op enigerlei wijze aan deelneemt zoals beschreven in het participatiedocument, heeft Baggerbedrijf De Boer ook een ontwikkelingsproject opgestart tezamen met het platform Green Award om te bewerkstelligen dat zeegaande baggerschepen een mogelijkheid krijgen om te kunnen certificeren voor een Green Award. Green Award is een keurmerk voor schepen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van veiligheid en het milieu. Het Green Award certificaat geeft een schip toegang tot meerdere incentives inclusief kortingen op havengelden, producten en diensten. Havens en andere maritieme dienstverleners verlenen een incentive aan door Green Award gecertificeerde schepen. Deze incentives motiveren scheepseigenaren om te investeren in schonere technieken en veiliger operaties. Hiermee hopen we ook in onze zeegaande sector bij te kunnen dragen aan een schonere baggersector.

Ontwikkelingsproject – Green Award

Baggerbedrijf De Boer neemt daarnaast actief zitting in het reductieprogramma van de EuDA. De EuDA is de stem van de baggersector binnen de Europese Unie waar onder andere het CO₂-reductiebeleid voor de zeescheepvaart, en dus ook voor de zeegaande baggervloot, wordt ontwikkeld. Om te kunnen voldoen aan de wereldwijde reductiedoelstellingen zoals geformuleerd door de IMO is het van belang om binnen onze sector de handen ineen te slaan en met een gedegen reductieplan naar de voorgrond treden.

Reductieprogramma – EuDA